Lubelska Grupa Vivy * Walczymy o przestrzeganie praw zwierząt i poszanowanie ich życia * Budujemy świadomość społeczeństwa o gehennie zwierząt wykorzystywanych przez człowieka * Uczymy odpowiedzialności i troski o zwierzęta * Promujemy zdrowy styl życia, wolny od cierpienia i zabijania *
Button 1
Button 2 Button 3 Button 4
Button 5 Button 6
Button 7
Button 8 Button 9
Dropdown Menu by Vista-Buttons.com v5.0.0


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerpobierz nasz baner:

<a href="http://www.vivalublin.osa.pl" target="_blank" title="Lubelska Grupa Vivy"><img src="http://lublin.viva.org.pl/
baner/vivabaner1a.gif" alt="Lubelska Grupa Vivy" width="468" height"60" border="0"</a>

Odpowiedź WOŚ na naszą opinię do programu opieki nad bezpodmymi zwierzętami

Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin odpowiedział na naszą opinię do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Niektóre z naszych wniosków zostały po części uwzględnione! Większość niestety pominięto, z powodu braku wystarczających środków w tegorocznym budżecie miasta na ich realizację. Jednak, jak zaznaczył WOŚ, będą brane pod uwagę przy opracowywaniu budżetu miasta na 2013 r. WOŚ dziękuje nam za udział w konsultacjach i wyrażenie opinii nt. projektu programu.

Zobacz odpowiedź:

W odpowiedzi na Państwa opinię dotyczącą projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin na 2012 rok” informuję co następuje:

1.
 
We Wprowadzeniu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin na 2012 rok jest mowa o akcji  dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji:  
"Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych oraz akcji dofinansowywania tych zabiegów".
 
Natomiast Program milczy na temat szczegółów oferowanego wsparcia. Ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na dofinansowanie, na jakich zasadach miało by się to odbywać?
Proponujemy wprowadzenie zakupionych przez WOŚ UM Lublin talonów rabatowych dla właścicieli zwierząt, celem zachęcenia ich do dokonania zabiegu sterylizacji swojego psa lub kota. Talony dostępne były by w WOŚ lub wybranych lecznicach.
 
 
Z uwagi na brak środków w tegorocznym budżecie miasta Gmina Lublin nie przewiduje wydawania dla właścicieli zwierząt talonów rabatowych na sterylizację i kastrację. We wprowadzeniu Programu znajdzie się zmodyfikowany zapis: "Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych”
2.
"Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt to jedna z metod zapobiegania bezdomności (...)
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt i ma na celu ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt w mieście (...)
Realizacja zadań określonych w Programie zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt"
 
W związku z tym, dlaczego na najskuteczniejszą metodę zapobiegania bezdomności zwierząt, co jest celem projektu, UM Lublin zamierza wydatkować jedynie 10.000 zł, a na czipowanie 100.000 zł?
 
Wnioskujemy o zamianę tych kwot.
W naszej opinii  elektroniczne znakowanie w znikomym tylko stopniu może przyczynić się do zmniejszenia bezdomności zwierząt. Zdecydują się na nie właściciele zwierząt, którzy o nie dbają. Zwłaszcza, że w rejestrze będzie widniała informacja o szczepieniu przeciw wściekliźnie oraz opłaceniu podatku od posiadania psa. Dla wielu może być to czynnik zniechęcający. Wnioskujemy także o wprowadzenie zapisu, aby osoby, które zdecydują się na elektroniczne znakowanie swojego psa, zostały zwolnione od podatku od jego posiadania. Może to zachęcić osoby, które z posiadaniem psa nie wiążą szczególnych obowiązków, a właśnie takie osoby w szczególności powinny poddać swoje zwierzę znakowaniu, ponieważ jest większe prawdopodobieństwo, iż zwierzę takiego właściciela zostanie porzucone. Zdecydowanie mniej prawdopodobne jest, że zostanie porzucone zwierzę należące do osoby, które czują się w pełni za nie odpowiedzialna i odprowadza podatek.
Jesteśmy zdecydowanie za zwiększeniem kwoty pieniędzy przeznaczonej na sterylizację, ponieważ to jest jedyna szansa na zmniejszenie bezdomności w mieście. Elektroniczne znakowanie powinno być dodatkiem, a nie priorytetem, zwłaszcza, że koszt czipowania jest dużo niższy od zabiegu sterylizacji.
 
 
Sterylizacja kotów wolno żyjących jest działaniem, które Gmina Lublin realizuje od kilku lat. Każdego roku temu zabiegowi poddawanych jest ok 150 kotów. W roku 2012 część środków przeznaczonych na sterylizację została przeniesiona na zakup karmy dla kotów wolno żyjących. Uznając argumentację Lubelskiej Grupy Vivy postanowiono zwiększyć środki na sterylizację kotów do kwoty 20 000 zł, przy kwocie 90 000 zł na trwałe znakowanie psów. Zadanie znakowania psów w roku 2012 zostało po kilku latach starań przywrócone do realizacji, stanowi kontynuację akcji zapoczątkowanej w 2005 roku. Z uwagi na brak podatku z tytułu posiadania psa jest bezpodstawne wprowadzenie w 2012 roku zasady zwalniania z podatku osób, które dokonały elektronicznego znakowania swego pupila.

3.  
 
Rozdział II Cel i zadania Programu § 3 pkt 1. "Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi."
 
Całodobowa opieka weterynaryjna powinna obejmować nie tylko przypadki, w których bezdomne zwierzę zostało ranne w wypadku drogowym, ale we wszelkich przypadkach gdy jest ranne lub chore, i w związku z tym wymaga natychmiastowej opieki weterynaryjnej. Wnioskujemy o rozszerzenie tego punktu.
 
Zgodnie z art. 11 ust. 2, pkt 8 obligatoryjne jest zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W pozostałych przypadkach zwierzęta bezdomne powinny trafić do Schroniska dla bezdomnych zwierząt, gdzie będą miały zapewniona opiekę weterynaryjną.

4.
Rozdział IV Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt § 6 
Wnioskujemy o rozszerzenie kategorii zwierząt, których dotyczy Rozdział IV - także o zwierzęta przebywające tymczasowo pod opieką organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Lubelskie schronisko jest przepełnione. Lubelskie organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, starają się zapewnić tymczasową opiekę bezdomnym zwierzętom, żeby nie trafiły do schroniska. W tym czasie aktywnie poszukują nowych opiekunów. Zwierzęta, które trafiają do schroniska, mają mniejsze szanse na znalezienie nowego domu, niż te, które przebywają pod opieką organizacji. Wnioskujemy, aby lubelskie organizacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, otrzymały wsparcie od Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin, poprzez: sfinansowanie sterylizacji, niezbędnego leczenia oraz opieki. Zwierzęta wysterylizowane mają większą szansę na szybkie znalezienie nowego domu.
 
Uznając argumentację organizacji pozarządowej zmodyfikowano w Programie zapis:„Wydział Ochrony Środowiska poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) oraz organizacjom pozarządowym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym podpisał umowę”. Z uwagi na brak środków finansowych nie jest możliwe w 2012 roku rozszerzenie wsparcia dla organizacji pozarządowych o finansowanie sterylizacji psów oraz leczenia chorych zwierząt, znajdujących się pod opieką organizacji.
5.  
Rozdział V Opieka nad zwierzętami § 7 pkt 2:
"Wydział Ochrony Środowiska poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich".
 
Wnioskujemy o określenie zasad, jakimi będzie się kierował WOŚ przy wskazaniu gospodarstwa rolnego. (Żeby uniknąć sytuacji, w której zwierze mogło by zostać przekazane gospodarzowi, który nieodpowiednio traktuje zwierzęta).
 
 
Warunki w jakich zwierzęta będą utrzymywane w wybranym gospodarstwie rolnym zostaną określone w umowie, jaką Gmina Lublin będzie zawierać z gospodarzem. Wprowadzono zmodyfikowany zapis do Programu „Wydział Ochrony Środowiska poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich, właściwe warunki bytowania oraz pożywienie dostosowane do zapotrzebowania danego gatunku.”
6.
 
§ 9 "Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: (...) pkt 3 Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.".
 
Wnioskujemy o przedstawienie kwoty, jaką UM wesprze w/w organizacje w realizacji tego zadania.
Pieniądze są potrzebne przede wszystkim na wydruk ulotek i plakatów informacyjnych, oraz zdjęć prezentujących zwierzęta czekające na adopcję.
 
Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Gminy Lublin w roku 2012 nie przewidujemy finansowania druku ulotek i plakatów przez organizacje pozarządowe.
7.
Rozdział VI Edukacja mieszkańców § 13
"Wydział Ochrony Środowiska prowadzi we współpracy ze Schroniskiem, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych."
Wnioskujemy o uwzględnienie także organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz wskazanie kwoty pieniężnej która umożliwi realizację tego zadania organizacjom. Pieniądze potrzebne są przede wszystkim na wydruk niezbędnych materiałów edukacyjnych (ulotki, plakaty)
 
Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Gminy Lublin w roku 2012 nie przewidujemy finansowania kosztów promocji akcji adopcyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.


Jednocześnie dziękuję Państwu za uwagi i pomoc w tworzeniu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin na 2012 rok”, które będą stanowiły cenne wskazówki przy tworzeniu przyszłorocznego Programu i planowaniu budżetu na rok 2013.


Z-ca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska
Wiesław Piątkowski

Cofnij